[23 มกราคม 2562] ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา