[เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2559] คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องวิถีชีวิตของชาวชุมชมริมคลองมหาสวัสดิ์และเล่าตำนานพญากงพญาพาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษผมกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องวิถีชีวิตของชาวชุมชมริมคลองมหา สวัสดิ์และเล่าตำนานพร้อมพาชมสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง พญากงพญาพาน ให้แก่คณะครูและนักศึกษาจาก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา