[เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560] โครงการ TIC FORUM ครั้งที่ 1/2560 “มาตรฐานนักแปลและแนวโน้มวงการแปลในศตวรรษที่ 21”

โครงการ TIC FORUM ครั้งที่ 1/2560 “มาตรฐานนักแปลและแนวโน้มวงการแปลในศตวรรษที่ 21” ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2560 หัวข้อ“มาตรฐานนักแปลและแนวโน้มวงการแปลในศตวรรษที่ 21” บรรยายโดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยวิทยากร คุณผ่องศรี ลือพร้อมชัย และ คุณสมาพร แลคโซ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิดีโอ การบรรยาย