[เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558] อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ได้รับรางวัล”นิทานดาวรุ่ง” จากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 18

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่นิทานเรื่อง “จักรยานของเด็กชายมิตร” ได้รับรางวัล “นิทานดาวรุ่ง” จากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 18 อนึ่งมูลนิธิเด็กได้จัดการประกวดนิทานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการประกวดที่ยาวนานที่สุดในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนักเขียนที่อยากเขียนเรื่องดี ๆ ให้เด็กเข้าใจคุณค่าของนิทานและเห็นความสุขของเด็กจากการได้อ่านนิทานดี ๆ