[24 กรกฎาคม 2560] ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร Double Degree กับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร Double Degree กับ Prof. Iwai Yasuo พร้อมคณะ จาก Center for Japanese Language and Culture, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล