[24 สิงหาคม 2562] นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงาน The Symposium of International Languages and Knowledge 2019

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงาน The Symposium of International Languages and Knowledge 2019 ณ Rajamangala University of Technology Srivijaya
1. นางสาวอรทิพย์ กีรติวุฒิพงศ์ ชื่อผลงาน “The Design and Development of A Situation-Based Instructional Model for Online Thai language Instruction for Foreigners” ได้รับรางวัล Winner of the Best Paper: GOLD AWARD
2. นางสาวรติมา เทียนไชย ชื่อผลงาน “Vocabulary Lists, Word Frequency, and Word Networks: Tools for Vocabulary Teaching Technique” ได้รับรางวัล Winner of the Best Paper: BRONZE AWARD