[25 มกราคม 2562] ต้อนรับครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เปิดโลกทัศน์การแสวงหาความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนได้สัมผัสบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)