[25 เมษายน 2561] โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561