[25 เมษายน 2561] รายวิชา ศศภอ434 วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย นำนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศศภอ434 วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย และประธานศูนย์การและและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม ความเชื่อ และศาสนาจากวรรณกรรมไทย เขมร อินเดีย จีน และลาว อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักศึกษาได้ซึมซับเกี่ยวกับศิลปะในชาติไทย เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561