[25 มิถุนายน 2562] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ