[25 สิงหาคม 2560] จัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นำทีมจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)