[25 สิงหาคม 2560] โครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมโครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ได้ฝึกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นการทำความร่วมมือ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร