[25 สิงหาคม 2560] โครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมโครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาได้มีโอกาสถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการเรียนและการทำวิจัย โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย