[25 กันยายน 2561] พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology โดย Chair Professor Dr. Gwo-Jen Hwang คณบดี และ Professor Dr. Shao-Ting Alan Hung หัวหน้าภาควิชา Applied Foreign Languages โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ Graduate Institute of Digital Learning and Education และ Department of Applied Foreign Languages, College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561