กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ณ ต่างประเทศ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 13.00 – 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.