[26 เมษายน 2561] โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 4) ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 4) ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ และคุณพิณรัฎ ไชยปาล เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้อง 729 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561