[26 พฤษภาคม 2560] คณะศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร สถาบัน และประเทศชาติ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดีมากกว่า 100 คน