[26 กรกฎาคม 2560]กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติและห้ามปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติและห้ามปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรพงษ์ พิพิธพรรณพงศ์ นิติกรประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย