[26 กันยายน 2562] พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2562 คณะศิลปศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562