[26 ตุลาคม 2561] งาน Mahidol University International Night 2018 (MUIN2018)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงาน Mahidol University International Night 2018 (MUIN2018) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน โดยมีบุคลากร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล