[26 ธันวาคม 2561] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 62 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 62 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561