[27 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English on the Fly): การพูดแบบปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English on the Fly): การพูดแบบปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลันหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยได้รับเกียรติจากคุณภริษา ยาคอปเซ่น เเชมป์ปาฐกถาภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ปี 2004 และผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint เป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562