[27 มีนาคม 2562] โครงการ “เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562