[27 มีนาคม 2562] โครงการ Conversation Club (ครั้งที่ 1: กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการจิบชาแบบชาวตะวันตก)

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Conversation Club (ครั้งที่ 1: กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการจิบชาแบบชาวตะวันตก) เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเจ้าของภาษาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องมหาสวัสดี โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562