[27 มีนาคม 2562] เสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เล่าได้เล่าดี ภาษาและวรรณคดีไทยนอกชั้นเรียน”

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เล่าได้เล่าดี ภาษาและวรรณคดีไทยนอกชั้นเรียน” ได้รับเกียรติจากคุณวิว ชนัญญา เดชจักรเสมา เจ้าของรายการ Point of View ร่วมการเสวนา ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562