[27 เมษายน 2561] โครงการ Safety Day 2nd “A DAY OF FIRE SAFETY”

นายสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม โครงการ Safety Day 2nd “A DAY OF FIRE SAFETY” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ณ บริเวณโถงต้อนรับมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมรับมอบถังดับเพลิงจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ทุกส่วนงานมีการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา