[27 เมษายน 2561] ศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศศภอ273 การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงาน และประธานศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย (วิชาโทภาษาอังกฤษ) เข้าศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลข่าว องค์ประกอบของข่าว การทำข่าว และการอ่านข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561