[เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558] การบรรยายเรื่อง “การแปลนวนิยายไทยสู่สากล”

คุณเพ็ญศรี เคียงศิริ นักเขียนนวนิยาย นามปากกา “นราวดี” ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ ”การแปลนวนิยายไทยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล