[27 สิงหาคม 2562] กิจกรรมเสวนาเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “ภาษาไทย 4.0: มุมมองและความท้าทายของภาษาไทยในปัจจุบันสู่อนาคต”

กิจกรรมในช่วงบ่ายประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อเรื่อง “ป่วยซึมเศร้า ภาษาไทยเราช่วยสังเกตได้:ภาษาส่งสัญญาณโรคซึมเศร้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ และอาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน การเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อเรื่อง “ภาษาไทย สังคมไทย และประเทศไทย 4.0” ประเด็นการเสวนา: ภาษาไทยกับการแปลและล่าม, การใช้ราชาศัพท์ในยุคภาษาไทย 4.0, ภาษาไทยกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน และภาษาไทยกับการสืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอด ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล, อาจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล, อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล และคุณณิชารีย์ พัดทอง (จินนี่) ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณ ณ ห้อง LA 107 ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562