[27 กันยายน 2560] กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อภาพยนตร์

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อภาพยนตร์ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Andrew Phillip Gledhill อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิทยากรนำชมภาพยนตร์เรื่อง Lock, Stock and two Smoking Barrels และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้ภาษากับนักศึกษาจากหลากหลายคณะที่สนใจเข้าร่วมงานในบรรยากาศสบายๆ