[28 เมษายน 2560] โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

รวมถึงลดสถิติการประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในทุกส่วนงาน คณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้บริหารทุกส่วนงานผลักดันและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานภายในส่วนงาน