[28 พฤษภาคม 2562] โครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า & โรคซึมเศร้า”

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า & โรคซึมเศร้า” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อังคณา นักสำรวจ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา และคุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562