[28 มิถุนายน 2561] โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรของโครงการฯ ในหัวข้อ “การปรับตัวและการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์