[28 มิถุนายน 2562] วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม และรองศาสตราจารย์บุญเดิม พันรอบ อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติประชุมและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมประชุม ณ ห้อง 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562