[28 สิงหาคม 2561] โครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาได้มีโอกาสถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการเรียน การทำวิจัย โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย