[29 สิงหาคม 2561] โครงการอบรม MU-ELT Preparation ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MU-ELT)

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม MU-ELT Preparation ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MU-ELT) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรและประธานศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะวิชาการ (CAAS) พร้อมคณาจารย์จากหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา