[29 พฤศจิกายน 2560] แนะแนวการสมัครทุนและการศึกษาต่อด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายแนะแนวการสมัครทุนและการศึกษาต่อด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากคุณภานุช เฟื่องฟู จากสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับทุน SEASREP คุณจิตวัต โซวพิทักษ์วัฒนา จากโครงการ SEAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับทุน AIMS และคุณบุรนนท์ กิจวัฒนาชัย จากวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับทุน Backpack Scholarship เป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก