[29 พฤศจิกายน 2560] การบรรยายในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA”

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย