[30 มกราคม 2562] กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562