[30 สิงหาคม 2560] ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ร่วมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งการประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้อง 218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล