[30 ธันวาคม 2560] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ได้รับรางวัล “กัญจนอรัญวาสีมหาเถร” ประจำปี พ.ศ.2560

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “กัญจนอรัญวาสีมหาเถร” ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น โดยได้รับโล่เกียรติคุณ จากท่านพงศ์รัตน์ ภิรมภ์รัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา