[31 พฤษภาคม 2562] สอบสัมภาษณ์การรับบุคลเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admission)

งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์การรับบุคลเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admission) ในหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครผ่านระบบ TCAS เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ณ ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562