[31 พฤษภาคม 2560] กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายโครงการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายโครงการ” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมารศรี โฉมปรางค์ และทีมงานการเงิน คณะศิลปศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้