หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล

ผู้แทนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

yuwadee.tir@mahidol.edu

โทร.1702,1650

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

kriangkrai.hon@mahidol.ac.th

โทร.1540

อาจารย์ ชนิดา โสภี

chanida.sop@mahidol.ac.th

โทร.1629

อาจารย์ ดร.ณัฐนี อมรประดับกุล

nattanee.amo@mahidol.edu

โทร.1534

อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

tanporn.tra@mahidol.ac.th

โทร.1531

ผู้ช่วยอาจารย์ เทพ บุญตานนท์

thep.boo@mahidol.ac.th

โทร.1546

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ

thanayus.tha@mahidol.ac.th

โทร.1701,1648

ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ์

nipawan.cha@mahidol.ac.th

โทร.1634

อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง

benjjamaporn.run@mahidol.ac.th

โทร.1547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง

prarudar.sur@mahidol.ac.th

โทร.1702,1649

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

predee.phi@mahidol.ac.th

โทร.1513

อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี

pimpanit.con@mahidol.ac.th

โทร.1631

อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา

paisan.suk@mahidol.ac.th

โทร.1633

อาจารย์ วิภา งามฉันทกร

wipa.nga@mahidol.ac.th

โทร.1533

ผู้ช่วยอาจารย์ ศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์

sasipin.dis@mahidol.ac.th

โทร.1635

อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา  ดวงแก้ว

sutpratana.dua@mahidol.ac.th

โทร.-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค

anawat.bun@mahidol.ac.th

โทร.1644

อาจารย์ อุไรพร เวทสรณสุธี

uraiporn.wet@mahidol.ac.th

โทร.1532