หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ชนิดา โสภี

chanida.sop@mahidol.ac.th

โทร.1629