หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

yingyot.kac@mahidol.ac.th

โทร.1511

อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ

รองประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

titipa.kup@mahidol.ac.th

โทร.1510

อาจารย์ วศวรรษ สบายวัน

wasawat.sab@mahidol.ac.th

โทร.1509