หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา

รักษาการแทนประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

anchalee.pup@mahidol.ac.th

โทร.1508

ผู้ช่วยอาจารย์เก๋ แดงสกุล

kae.dan@mahidol.ac.th

โทร.1536

อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ

khemruthai.boo@mahidol.ac.th

โทร.1519

อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ สุริยะ

thirayut.sur@mahidol.ac.th

โทร.1544

อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ

titipa.kup@mahidol.ac.th

โทร.1510

อาจารย์ ณรงศักดิ์ สอนใจ

narongsak.sor@mahidol.edu

โทร.1523

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล

nathakarn.nak@mahidol.ac.th

โทร.1520

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน ปุษปาพันธุ์

nammon.yoo@mahidol.ac.th

โทร.1524

ผู้ช่วยอาจารย์ พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์

phongkon.wee@mahidol.ac.th

โทร.1517

ผู้ช่วยอาจารย์ พรเทพ โตชยางกูร

porntep.toc@mahidol.ac.th

โทร.1507

อาจารย์ ดร.พิชณี โสตถิโยธิน

pitchanee.sot@mahidol.ac.th

โทร.1521

ผู้ช่วยอาจารย์ ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ

pattaraphan.cha@mahidol.ac.th

โทร.1537

อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ

yingyot.kac@mahidol.ac.th

โทร.1511

อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง

vannaporn.pho@mahidol.ac.th

โทร.1516

อาจารย์ วศวรรษ สบายวัน

wasawat.sab@mahidol.ac.th

โทร.1509

ผู้ช่วยอาจารย์ ศิธรา จุฑารัตน์

sitara.jut@mahidol.ac.th

โทร.1514

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

aphilak.kas@mahidol.ac.th

โทร.1518

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวี บุนนาค

orawee.bun@mahidol.ac.th

โทร.1512