[6 – 9 ธันวาคม 2560] ประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เดินทางไปประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Prof. Hsin-Ying Li, Department of Foreign Languages and Literatures, National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา