ปีงบประมาณ 2011 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะรีไซเคิลจากวัชพืช (ใบไม้ใบหญ้า)

การนำใบไม้ใบหญ้าเศษอินทรียสารมาหมักเพื่อทำปุ๋ย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดอยู่ในนโยบายประหยัดพลังงานของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ใบไม้ใบหญ้าที่ถูกเก็บจากการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะฯจะถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องหมักที่มีความชื้นพอเหมาะเพื่อรอเวลาให้เกิดการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ โดยมักใช้เวลาการหมักภายในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นจึงคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยทุกกระบวนการจะไม่มีการใช้สารเคมีทุกชนิด เมื่อหมักสำเร็จแล้วจะได้ปุ๋ยอินทรีที่ปราศจากสารเคมีสำหรับใช้ในการบำรุงต้นไม้ภายในบริเวณคณะฯต่อไป

การหมักปุ๋ยจากใบไม้ใบหญ้าจึงเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีเพื่อนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี จึงเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง