ปีงบประมาณ 2010 โครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับระบบโถส้วมชักโครก

ปีงบประมาณ 2010 คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดโครงการประหยัดและอนุรักษ์น้ำขึ้นเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ จึงได้ริเริ่มโครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับสุขภัณฑ์ (เฉพาะโถชักโครก) โดยมีแนวคิดจากการนำน้ำเสียกลับมาใช้ไหม่ คณะฯจึงได้วางระบบการใช้น้ำโดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำและตกตะกอนของเสียไว้บริเวณใต้อ่างล้างมือ และเชื่อมต่อท่อเข้ากับถังเก็บน้ำของชักโครก หากมีการใช้น้ำจากอ่างล่างมือ น้ำเสียจะไหลเข้าไปที่ถังบำบัดน้ำเสียและไหลออกไปสู่ถังเก็บน้ำของชักโครก เพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่จะถูกเติมหลังจากมีการกดชักโครก

 

การหมุนเวียนระบบการใช้น้ำดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำได้เป็นอย่างมากและคณะฯกำลังศึกษาพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนไปสู่อุปกรณ์อย่างอื่นต่อไป