[กันยายน 2560] ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS เรื่อง “The Effects of Impromptu Speaking Practice on English speaking ability of Thai EFL Students”

ในวารสาร Journal of Institutional Research South East Asia, JIRSEA Volume 15 Number1, May/June 2017