ระบบการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับสมัครคัดเลือกและบริหารจัดการร่วมกัน (Admission) ในรูปแบบที่ 3
รับตรงร่วมกัน (Admission1) และรูปแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับสมัครคัดเลือกและบริหารจัดการร่วมกัน (Admission1,2) ประจำปีการศึกษา 2564

รหัสหลักสูตร : ชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

01        ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

02        ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 1 มิถุนายน2564 (https://tcas.mahidol.ac.th)

ผู้มีรายชื่อตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “TCAS ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 (Admission)” ผ่านการสแกน QR Code นี้ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

สาขาวิชาภาษาไทย (Admission1,2)

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Admission1,2)            

พิมพ์ข้อความกล่าวแนะนำตัวกับคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ-สกุล
  • เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา/รอบการยื่นสมัคร
  • รอแจ้งกลุ่มและลำดับที่ในการสอบสัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 มิถุนายน2564 (เวลา 13.00 – 16.30 น.)

  • รอเวลารับการสอบสัมภาษณ์ตามกลุ่มที่/ลำดับที่โดยคณะกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์
  • จะสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (แบบเห็นหน้า)
  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตน
  • เริ่มต้นการสอบสัมภาษณ์

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์

  • แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนในวันสอบสัมภาษณ์ 
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2441-4401-8 ต่อ 1102

มือถือ 086-4494996

โทรสาร 0-2441-4216

E-mail : sangobsook.nas@mahidol.edu

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด